Telefon
0(532) 369 32 26
Adres
2. Matbaacılar Sitesi - İstanbul
Hızlı İletişim

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK) HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK
POLİTİKASI

İşyerimiz olarak BU ETİKET markamızla yaptığımız ürün satışları ve web sitemize yapılan ziyaretler sebebiyle tarafımıza aktarılan kişisel verilen korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. “BU ETİKET” markası olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3.Kişilerin dikkatine sunar. BU ETİKET iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Çeşitli kanun ve yönetmeliklerde kişisel verilerin kullanılması düzenlenmiştir.
a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunmasının esasları belirlenmiştir.
b. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,
c. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri,
d. 6502 sayılı tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,

Bu düzenlemelerden doğan yükümlülükler gereği kişisel veriler toplanmakta ve kullanılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin toplanılmasındaki amaçlar;

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Markamız ve iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Markanın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kuruluşumuz mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

3. Kişisel verilerin korunması;

Tarafımızla paylaşılan kişisel veriler, gözetimimiz ve kontrolümüz altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

4. Kişisel bilgileriniz paylaşılıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterilerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, şirket faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmek için yabancı şirket ortaklarımız olan üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden BU ETİKET sorumlu değildir.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok
edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca BU ETİKET’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda BU ETİKET’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin BU ETİKET’e doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar BU ETİKET ’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. BU ETİKET’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak için;

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
Başvuranın İsim Soy İsim :
TC Kimlik Numarası :
Telefon Numarası :
Mail Adresi :
Adresi :
Başvuru Tarihi :
Başvuru Konusu :